REGULAMIN CENTRUM JĘZYKOWEGO "THE BRIDGE"

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Nauka w Centrum Językowym "The Bridge" odbywa się na lekcjach indywidualnych i dwójkowych, w grupach 3 - osobowych oraz 4-6 osobowych, których uczestnicy zostaną dobrani do odpowiedniego przedziału wiekowego i poziomu zaawansowania.

2. Zajęcia w grupach odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut (godzina lekcyjna).

3. Uczniowie mają prawo do odwołania jednych zajęć w semestrze po uprzednim poinformowaniu wykładowcy co najmniej 24 godziny przed planowym czasem zajęć. W innym przypadku zajęcia są liczone tak jakby się odbyły.

4. Centrum zobowiązuje się do regularnego oceniania postępów uczniów w nauce oraz udzielania informacji o frekwencji i wynikach nauczania dzieci i młodzieży.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Opłatę należy regulować w całości najpóźniej do 15- go dnia następnego miesiąca.

2. Cena za zajęcia językowe nie ulega obniżeniu ze względu na indywidualną nieobecność ucznia.

3. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie ustalonym w regulaminie uczeń nie ma prawa uczestnictwa w zajęciach, aż do momentu uregulowania zaległości.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczniowie Centrum Językowego "The Bridge" mogą zrezygnować z zajęć w trakcie trwania semestru z miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.

2. W przypadku rezygnacji części uczestników grupy z zajęć w trakcie trwania semestru Centrum zastrzega sobie możliwość łączenia grup na tym samym poziomie i zmianę godzin zajęć.

3. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu.

4. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz warunków płatności zawartych w umowie, Centrum zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy kursantów.

Zapraszamy!

Design by flankerds.com